Условия за ползване

https://dressmania.bg/ e интернет страница, която представлява виртуална платформа за електронна търговия, чийто създател и собственик е фирма Иноватория ООД. Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на дамски, мъжки и детски облекла, обувки и аксесоари.

Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка! Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. Указаните цени на отделните артикули са за съответния брой артикули и не включват цена за доставка. Иноватория има право да променя цените без да дължи предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на продуктите, поради различни технически параметри на използваните монитори.

Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него или в приложения снимков материал. Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие на Иноватория ООД.

Общите условия за ползване на уеб сайта регламентират отношенията, свързани с продажба и покупка на стоки и услуги от Иноватория ООД чрез интернет сайта https://dressmania.bg/

Условията за ползване са публикувани на видно място в сайта и са достъпни са всички потребители.

Всички продукти в сайта са с произход – Германия, с изключение на тези, за които изрично е посочен друг произход.

Фирма Иноватория ООД е вносител на изложените в сайта продукти.


Основни понятия

"Потребител" е всеки, който е заредил в интернет страницата на https://dressmania.bg/. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите условия за времето на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането му.

За да може да извършва действия по валидна поръчка на сътветен артикул, ПОТРЕБИТЕЛЯТ регистрира свой профил в сайта https://dressmania.bg/. При извършването на регистрация на профил, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави изискуемите и верни данни. В случай, че настъпи промяна в регистрираните вече от съответния потребител данни, то последния се задължава да актуализира настъпилите промени своевременно.

С регистрирането на Профил в сайта https://dressmania.bg/ ПОТРЕБИТЕЛЯТ изразява съгласие с настоящите общи условия, с което действие същият приема незабавно посочените в тях клаузи.

"Продукт(и)" са предлаганите чрез сайта https://dressmania.bg/ стоки за закупуване.

"Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на Продукт(и) при условията, предвидени в сайта https://dressmania.bg/ относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.

"Услуги" са всички действия, осъществявани от Иноватория ООД при предлагането, продажбата и доставянето на Продуктите от сайта https://dressmania.bg/

Обект на продажба са Продуктите, предлагани в сайта https://dressmania.bg/ към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.

Продуктите, обект на продажба чрез сайта https://dressmania.bg/, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. Иноватория ООД не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Продукти се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им.

“Доставчик” е Иноватория, в качеството си на предлагащ продуктите от сайта https://dressmania.bg/

Доставчикът публикува на сайта https://dressmania.bg/ описание на основните характеристики и изображение на всеки артикул, съгласно посочената от производителя информация.


Способи за плащане

https://dressmania.bg/ капаро, съгласно чл.93 от ЗЗД, което има потвърдителна, доказателствена и обезщетителна функция, по отношение направената поръчка и не представлява авансово плащане по смисъла на чл. 53 от ЗЗП.

След изтичане на 7–дневния срок по чл.55, ал.1 от ЗЗП, за доставките на стоки и услуги, по отношение на които този срок се прилага, платеното капаро се приспада от окончателната цена за извършената доставка.

За стоките и услугите изброени в чл.55, ал.2 от ЗЗП, Потребителят заплаща направо цената на доставените Продукти, освен ако страните не се договорят друго.


Рекламация

Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването след доставка само в следните случаи: Когато е налице пълно несъответствие между поръчана и доставена стока (цвят, вид), както и нейната цена, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, продукти подлежат на рекламация.

Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 14 -дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.


Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Продукти от сайтаhttps://dressmania.bg/ по реда и условията, посочени в него.

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.

Потребителят има право на доставка на заявения Продукт и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в сайта https://dressmania.bg/

Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в сайта. Иноватория ООД, чрез сайта си https://dressmania.bg/ има право да обяви отстъпки от цените, които вече са калкулирани в продажната цена на предлаганите стоки, без да е необходимо допълнително да ги начислява.

Потребителите на сайта https://dressmania.bg/ нямат право да разпространяват, променят, копират, продават, съдържание на сайта https://dressmania.bg/ без изричното писмено разрешение на Иноватория ООД

Заявеният артикул се доставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ с подходяща опаковка и на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес за доставка.

При получаване на стоката от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от негов представител, последния подписва всички документи, необходими за потвърждаването на извършената доставка на съответния артикул.

ПОТРЕБИТЕЛ, който е получил артикул от сайта https://dressmania.bg/ има право да откаже получаването на поръчката само в един от изброените случаи в глава РЕКЛАМАЦИИ

Връщането или замяната на съответен артикул се извършва в 7 - дневен срок, който започва да тече от деня на получаване на артикула. В противен случай, КЛИЕНТЪТ губи правото си да върне или съответно замени дадена артикул.


Права и задължения на Доставчика, при управление https://dressmania.bg/

Иноватория ООД, чрез сайтът си https://dressmania.bg/ има , но не задължително, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на https://dressmania.bg/ или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Иноватория ООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

Иноватория ООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други интернет страници и ресурси. Иноватория ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на https://dressmania.bg/ и трети лица вследствие използване или достъп до тези интернет страници и ресурси.

Потребителят е длъжен да обезщети Иноватория ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Иноватория ООД в нарушение на закона, настоящите Условия за ползване, добрите нрави или интернет етиката.

ДОСТАВЧИКЪТ полага грижа информацията, която се публикува на сайта https://dressmania.bg/ да бъде вярна и актуална. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за невъзможността да се предостави достъп до сайта, както и за необработването на подадените заявки, в случай че настъпят обстоятелства като непреодолима сила, случайни събития или проблеми в интернет пространството.


Всички спорове между страните ще се рашават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове ще се решават от компетентния съд, съгласно действащите нормативни разпоредби на територията на Република България.


Изменение на Общите условия


Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Иноватория ООД, като се задължава да уведоми Потребителя за промени в Условията за ползване, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с Условията за ползване, по този начин отказва изпълнение на поръчката, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.


Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.


Промоции

Всички промоционални предложения изложени в онлайн магазина са с точно определени условия, като срок и продукти, които важат за конкретното предложение. В случай, че времетраене не е определено, за краен срок на офертата се счита изчерпването на наличните продукти, за които промоцията е валидна.